Skip to main content

AL Qaulul Baleegh Fi Jamaat ut Tableegh Arabic القول البليغ في جماعة التبليغ

Item Preview

texts
AL Qaulul Baleegh Fi Jamaat ut Tableegh Arabic القول البليغ في جماعة التبليغ


SHOW MORE


1. Shaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairi
Who was Renowed Ustad at Masjid e Nabwi Madeena Munawwara, has written a book in Arabic which has been translated in urdu Titled âTablighi Jamaat ka Belag Jaezaâ (âAn Unbiased study of Tablighi Jamaatâ.published by Al Markazul Arabi Lilkitab,U.A.E.)
This book has been translated in urdu but unfortunately not in english.
He has first described the Basis and methodology of the work of Tabligh and then discuss the doubts/allegations against it.

He has discussed almost every points/doubts that salafi brothers bring against Tabligh.


He extensively travelled outside the Arab World and in Africa and Europe got first hand information and finally wrote the book.
The shaikhs starts with these words

âNow a days talk about Tablighi Jamaat is very common and base on his knowledge and understanding anyone praises it or criticize it.
For this reason I am writing this book so I become free from my responsibility and clear my duty of informing the right things and afterall everything has to be presented to Allahâ.
This book is available at following link
http://www.attablig.com/tablig
http://www.4shared.com/office/-EAIrkQE/Tableegh_Ka_Jaeza_Shiekh_Abu_B.html

If someone claim that it is only book that has been written for clarification of doubts around tablighi Jamaat in whole history his claim may be right.

اب٠بÙر جابر اÙجزائر٠اÙØ´ÙØ®
بس٠اÙÙ٠اÙرحÙ٠اÙرحÙÙ
ÙÙدÙØ©
اÙØ­Ùد ÙÙ٠رب اÙعاÙÙÙÙ , ÙاÙعاÙبة ÙÙÙتÙÙÙ , ÙÙا عدÙا٠إÙا عÙ٠اÙظاÙÙÙÙ , ÙاÙصÙاة ÙاÙسÙا٠عÙ٠خات٠اÙØ£ÙبÙاء ÙاÙÙرسÙÙÙ ÙØ­Ùد سÙد بÙ٠آد٠أجÙعÙÙ . ÙØ¢Ù٠اÙطاÙرÙÙ , Ùصحابت٠, ÙÙ٠تبعÙ٠بإحسا٠إÙÙ ÙÙ٠اÙدÙÙ . Ùبعد :-

ÙÙد Ùثر ÙÙ Ùذ٠اÙØ£Ùا٠اÙÙÙا٠عÙ٠جÙاعة اÙتبÙÙغ Ùدحا ÙÙدحا , اÙØ£Ùر اÙذ٠تبÙبÙت Ù٠اÙØ£ÙÙار . Ù٠اج٠Ùذا Ùتبت Ùذ٠اÙرساÙØ© اعذارا ÙاÙذارا ....ÙØ¥Ù٠اÙÙ٠ترجع اÙØ£ÙÙر .

Ùشأة جÙاعة اÙتبÙÙغ
بدÙÙ٠عاصÙØ© اÙÙÙد ,ÙÙ٠اÙعÙد اÙثاÙØ« عشر ÙÙ Ùجرة سÙد اÙبشر , Ùشأت جÙاعة اÙتبÙÙغ بعÙ٠اÙÙ٠تعاÙÙ ÙتÙسÙر عÙÙ Ùد اÙØ´ÙØ® اÙÙاس ب٠ÙØ­Ùد ب٠إسÙاعÙ٠اÙÙاÙدÙÙÙ٠غÙر اÙÙÙ ÙÙا ÙÙÙ , ÙرحÙÙا ÙØ¥Ùا٠. Ø¢ÙÙÙ


اÙحا٠اÙداعÙØ© Ø¥Ù٠إÙشاء جÙاعة اÙتبÙÙغ


Ø£Ù ÙÙ٠عÙا ذ٠با٠Ùحا٠, ذات أثر ÙÙ ÙÙع أ٠ضر , ظرÙÙا ÙÙÙابسات تستدع٠ÙجÙد٠ÙظÙÙر٠, ÙÙا٠ذÙÙ Ùا ح٠بأÙØ© اÙإسÙا٠Ù٠اغÙب دÙارÙا Ù٠جÙÙ ÙÙس٠, ÙÙساد Ùشر .
اÙØ£Ùر اÙذ٠أصبحت تحاÙ٠اÙجاÙÙÙØ© اÙØ£ÙÙÙ ÙحاÙاة , تÙاد أ٠تÙÙ٠تاÙØ© ÙÙ ÙØ«Ùر Ù٠اÙبÙاد Ø£ÙÙا Ùساد Ù٠اÙعÙÙدة , جÙ٠باÙعبادة , ضÙا٠Ù٠اÙعÙÙÙ ÙÙرض Ù٠اÙÙÙÙس , Ù٠اÙبÙاد اÙإسÙاÙÙØ© عاÙØ© , ÙÙ٠اÙÙÙد خاصة Ø­ÙØ« اخذ اÙÙسÙÙÙÙ ÙعÙدÙÙ , ÙÙا أصابÙÙ Ù٠اÙجÙ٠باÙإسÙا٠Ùشرائع٠إÙ٠اÙÙØ«ÙÙØ© اÙÙÙد ÙÙÙØ© .


ÙÙÙ Ùذ٠اÙظرÙ٠اÙحاÙÙØ© Ùشأت جÙاعة اÙتبÙÙغ رجاء أ٠تÙÙØ° Ù٠شاء اÙÙ٠أÙÙØ°Ù , Ù٠اÙجÙ٠باÙإسÙا٠ÙاÙبعد ع٠شرائع٠ÙÙعÙÙ ÙÙعÙÙ ÙÙÙج٠, ÙÙÙÙÙ ÙÙسعد , إذ Ùا Ùجاة ÙÙا Ø¥ÙÙا٠ÙÙا إسعاد بغÙر اÙعÙ٠باÙإسÙا٠ÙاÙعÙ٠بشرائع٠ظاÙرا ÙباطÙا ,


ÙسÙÙØ© جÙاعة اÙتبÙÙغ ÙÙ ÙداÙØ© اÙضÙاÙ
Ùظرا Ø£ÙÙ Ùا بد ÙÙ٠أراد Ø£Ù ÙÙÙØ° غرÙÙا , Ø£Ù ÙÙج٠Ùتعرضا ÙÙÙÙÙ ÙÙ ÙسÙÙØ© صاÙحة , تÙÙÙ٠بإذ٠اÙÙ٠تعاÙÙ Ù٠إÙÙاذ Ù٠أراد Ø¥ÙÙاذ٠Ù٠اÙغر٠أ٠اÙجاء Ù٠أراد Ùجات٠ÙÙ ÙÙÙت٠. Ùإذا Ùا٠اÙØ£Ùر ÙØ°ÙÙ , ÙÙا ÙÙ ÙسÙÙØ© جÙاعة اÙتبÙÙغ ÙÙØ¥ÙÙاذ اÙÙØ·ÙÙب ÙÙ Ùسط ج٠أÙÙ٠غرÙ٠أ٠ÙÙÙÙ Ø.
Ùب٠أ٠Ùعرض ÙÙÙسÙÙØ© باÙØ°Ùر ÙاÙبÙا٠. Ùحس٠أ٠ÙÙÙÙ Ùظرة عÙ٠اÙÙجتÙع اÙإسÙاÙÙ Ù٠دÙار٠ÙحاÙÙ ÙتشابÙØ© شرÙا Ùغربا , ÙØ´ÙاÙا ÙجÙÙبا , Ø£ÙÙا ÙبÙر تعبد , أعÙاد جاÙÙÙØ© تÙا٠, Ùس٠عا٠بتر٠اÙÙرائض ÙاÙسÙÙ ÙغشÙا٠اÙÙحار٠ÙاÙÙآث٠.


Ø£Ùا اÙآداب اÙإسÙاÙÙØ© ÙاÙأخÙا٠, ÙØ¥ÙÙا تÙجد Ùع تر٠اÙصÙاة ÙاÙاÙغÙاس Ù٠اÙØ´ÙÙات , ÙاÙجÙ٠باÙÙرائض ÙاÙÙاجبات , اÙ٠تدخ٠اÙÙسجد Ù٠اÙØ­Ùاضر ÙÙا تجد Ø¥Ùا طاعÙا Ù٠اÙس٠Ùد ÙÙظت٠اÙØ­Ùاة ,
ÙØ£ÙÙ ÙسÙÙ٠اÙبÙد Ø Ø§ÙÙÙ Ù٠اÙÙÙاÙÙ ÙاÙÙÙاÙÙ ÙاÙأسÙا٠ÙÙجاÙس اÙباط٠ÙÙÙاعد اÙسÙØ¡ ÙضحÙÙÙ ÙÙسخرÙÙ ÙØ£ÙÙÙ Ùا ÙؤÙÙÙÙ .


ÙÙ Ùذا اÙÙجتÙع اÙذ٠تسÙد٠اÙغÙÙØ© ÙÙتحÙÙ ÙÙ٠اÙجÙÙ Ùتستبد ب٠اÙØ£ÙÙاء Ùتعر٠ÙÙ٠اÙØ´ÙÙات , عÙÙ Ùؤسس جÙاعة اÙتبÙÙغ ÙÙ٠اÙØ´ÙØ® ÙØ­Ùد اÙÙاس باÙذات Ø£Ù Ùبحث ع٠ÙسÙÙØ© ÙÙائÙØ© ÙÙÙضع اÙخطÙر تÙÙÙÙ Ù٠إÙÙاذ غرÙ٠اÙجÙÙ ÙاÙظÙÙ ÙاÙÙس٠ÙاÙشر٠, ÙÙدا٠رب٠عز Ùج٠إÙÙ ÙسÙÙØ© ÙاÙعة Ùاجحة , ÙØ£ÙÙØ° اÙÙ٠تعاÙ٠بÙا Ø®ÙÙا Ùا ÙحصÙ٠عددا , Ø£ÙÙØ°ÙÙ Ù٠ضع٠اÙØ¥ÙÙا٠إÙÙ ÙÙت٠, ÙÙ٠ظÙÙØ© اÙجÙ٠باÙإسÙا٠إÙÙ ÙÙر ÙعرÙت٠, ÙÙ٠ضÙاع اÙغÙÙØ© Ø¥Ù٠حصاÙØ© اÙØ°Ùر , ÙÙ٠اÙÙسÙÙ ÙاÙعصÙا٠إÙ٠طاعة اÙرحÙÙ ,
ÙاÙآ٠إÙ٠بÙا٠ÙسÙÙØ© جÙاعة اÙتبÙÙغ اÙت٠Ùد٠اÙÙ٠تعاÙ٠بÙا عبد٠ÙØ­Ùد اÙÙاس رحÙ٠اÙÙ٠تعاÙ٠إÙÙ ÙضعÙا ÙÙÙÙÙ ÙÙعÙ٠بÙا , ÙØ£Ùتجت اÙØ®Ùر اÙÙØ«Ùر , ÙÙاÙÙ Ø°Ù ÙتÙØ«ÙØ© ÙÙ ÙÙÙج تربÙÙ Ø­ÙÙÙ ÙÙ Ùر Ù٠اÙÙÙاÙج اÙتربÙÙØ© ÙظÙر٠, ÙØ°ÙÙ Ùاختصار٠ÙØ´ÙÙÙÙ , اÙÙ ÙÙÙج عجب إذ Ù٠تتجاÙز ÙÙاد٠اÙست ,
ÙÙاد تسÙ٠باÙصÙات اÙست ÙÙÙ :
1- تحÙÙÙ Ø´Ùادة Ø£Ù Ùا اÙ٠إÙا اÙÙÙ , ÙØ£Ù ÙØ­Ùدا رسÙ٠اÙÙÙ .
ÙØ°Ù٠بعبادة اÙÙ٠تعاÙÙ Ùحد٠بÙا جاء ب٠رسÙ٠اÙÙ٠صÙ٠اÙÙ٠عÙÙÙ ÙسÙÙ Ù٠أÙÙاع اÙعبادات ÙضرÙب اÙطاعات ÙاÙÙربات .
2- اÙصÙاة ذات اÙخشÙع ÙاÙخضÙع .
أ٠إÙاÙØ© اÙصÙاة , بأدائÙا ÙستÙÙاة اÙأرÙا٠ÙاÙÙاجبات , ÙاÙتأÙÙد عÙ٠اÙخشÙع ÙÙÙا إذ Ù٠رÙØ­Ùا اÙØ°Ù Ùا تثÙر Ùا شرعت ÙÙ Ù٠اÙÙÙ٠ع٠اÙÙحشاء ÙاÙÙÙÙر Ø¥Ùا ب٠.
ÙÙعÙ٠با٠اÙثر اÙÙصÙÙÙ Ùا ÙÙتÙ٠صÙاتÙ٠ع٠اÙÙحشاء ÙاÙÙÙÙر ÙÙÙدÙا اÙخشÙع ÙاÙخضÙع ÙÙÙا ÙÙ٠تعاÙÙ .
3- اÙعÙÙ Ùع اÙØ°Ùر :
أ٠تعÙ٠اÙضرÙر٠Ù٠اÙعÙÙ ÙاÙعÙ٠ب٠, ÙÙ٠اÙÙراد ÙÙ ÙÙÙØ© اÙØ°Ùر , أ٠اÙعÙ٠باÙعÙÙ Ø°Ùر , ÙاÙعÙ٠بدÙ٠عÙ٠إعراض ÙÙسÙا٠, ÙاÙعÙاذ باÙÙÙ Ù٠عÙÙ Ùا ÙÙÙع , ÙدعÙØ© Ùا Ùستجاب ÙÙا .


4- Ø¥Ùرا٠اÙÙسÙÙ Ùحس٠اÙØ®ÙÙ :
ÙاÙÙراد ب٠رد اعتبار اÙÙسÙ٠اÙØ°Ù ÙÙد ÙÙØ° زÙÙ Ø·ÙÙÙ Ø­ÙØ« اصبح عدÙا ÙأخÙ٠اÙÙسÙÙ Ùضرب جسÙÙ ÙÙزÙ٠رÙØ­Ù ÙÙسÙب ÙاÙÙ ÙÙÙتÙ٠عرض٠ÙÙزÙ٠بأÙÙ Ùأخت٠ÙعÙت٠ÙخاÙت٠ÙÙ٠دÙار اÙÙسÙÙÙÙ ,

إ٠إÙرا٠اÙÙسÙ٠احتراÙÙ ÙتÙدÙر٠ÙØ°Ù٠بÙ٠اÙأذ٠عÙÙ , Ùإسداء اÙجÙÙÙ Ù٠حدÙد اÙÙسع ÙاÙطاÙØ© اÙبشرÙØ© .
ÙÙد ÙÙد Ùذا اÙÙسÙÙÙÙ ÙÙØ° عصÙر عدÙدة Ø¥Ùا Ùا ÙÙ ÙÙدر , ÙاÙÙادر Ùا Ø­ÙÙ ÙÙ .
5- تصحÙØ­ اÙÙÙØ© :
ÙاÙÙراد بذÙ٠أ٠ÙÙÙ٠اÙÙسÙ٠بعÙÙÙ ÙÙÙ Ùج٠اÙÙ٠تعاÙÙ ÙÙا ÙعتÙد ÙÙا ÙÙÙÙ ÙÙا ÙعÙ٠إÙا طاÙبا بذÙÙ Ùرضاة اÙÙ٠تعاÙÙ , ÙÙ٠اÙإخÙاص اÙذ٠جاء ب٠اÙÙتاب ÙÙررت٠اÙسÙØ© .
6- اÙدعÙØ© Ø¥Ù٠اÙÙ٠تعاÙÙ ÙاÙخرÙج Ù٠سبÙÙÙا ÙÙ٠سبÙ٠اÙÙ٠عز Ùج٠.
أ٠اÙÙراد Ù٠اÙدعÙØ© Ø¥Ù٠اÙÙ٠تعاÙÙ , دعÙØ© اÙÙاس Ø¥Ù٠اÙØ¥ÙÙا٠باÙÙÙ ÙاÙعÙ٠بطاعت٠Ùطاعة رسÙÙ٠اÙÙبÙÙØ© Ù٠اÙÙتاب ÙاÙسÙØ© ÙÙÙÙ٠اÙعبد ÙÙسعد Ù٠اÙØ­ÙاتÙÙ .


ÙÙÙÙØ© استعÙا٠اÙÙبÙغÙÙ ÙسÙÙتÙ٠اÙدعÙÙØ©
اÙÙ٠بعد Ùضع تÙ٠اÙÙسÙÙØ© ÙاÙتأÙد Ù٠صÙاحÙتÙا ÙاÙتحÙÙ Ù٠جدÙاÙا ÙÙÙعÙا , بحثÙا ع٠طرÙÙ ÙاستعÙاÙÙا ÙÙÙÙÙØ© تÙÙÙØ°Ùا ÙÙخرÙج بÙا ÙÙ Ø­Ùز اÙعÙ٠اÙÙظر٠إÙ٠اÙتطبÙ٠اÙعÙÙÙ , ÙاÙتدÙا بتÙÙÙÙ Ù٠اÙÙ٠تعاÙ٠إÙ٠اÙطرÙ٠اÙآت٠اÙÙتÙØ«Ù ÙÙÙا دÙ٠باÙأرÙا٠اÙتاÙÙØ© :
1- اÙÙسجد ÙÙ٠اÙÙÙØ·Ù٠اÙØ£ÙÙ ÙÙدعÙØ© .
اÙÙ٠اÙتثاÙا بسÙد اÙدعاة ÙØ£ÙاÙÙÙ ÙØ­Ùد صÙ٠اÙÙ٠عÙÙÙ ÙسÙ٠اÙØ°Ù Ùا Ùز٠بدÙار بÙ٠عÙ٠بÙباء حت٠بÙÙ ÙدعÙت٠Ùسجد Ùباء , ÙÙا أ٠برÙت ÙاÙت٠بح٠أخÙاÙÙ Ù٠بÙ٠اÙÙجار حت٠اختط Ùسجد٠ÙبÙا٠ÙدعÙت٠, اعتÙدÙا , أ٠جÙاعة اÙتبÙÙغ اÙÙسجد ÙÙØ·ÙÙا ÙدعÙتÙÙ ÙÙÙ Ù٠اÙÙسجد Ø¥Ù٠اÙÙسجد , Ù٠اÙÙسجد تخرج ÙتعÙد Ø¥ÙÙÙ ÙأطÙÙÙا عÙ٠اÙÙسجد اÙØ°Ù ÙعدÙÙÙ ÙدعÙتÙÙ ÙÙظ " Ùسجد اÙÙÙر " تÙاؤÙا , ÙÙاÙÙ ÙاÙعا ,

إذ اÙÙساجد Ù٠اÙإسÙا٠ÙÙ Ùحطات اÙÙÙر Ùإشعاعات٠, إذ ÙÙÙا ÙتعÙ٠اÙعÙÙ , ÙتزÙ٠اÙأرÙاح باÙعبادات Ù٠صÙاة ÙØ°Ùر Ùدعاء ÙتÙاÙØ© ÙÙتاب اÙÙ٠عز Ùج٠.
ÙباÙÙساجد تÙتسب اÙآداب , ÙتÙذب اÙأخÙا٠ÙÙا ÙÙح٠ب٠اÙÙسجد Ù٠اÙصÙت Ùحس٠اÙسÙت , ÙØ·Ùارة اÙرÙØ­ ÙÙظاÙØ© اÙØ«Ùب ÙاÙد٠Ùعا .

Ù٠اÙÙسجد ÙجتÙع اÙÙبÙغÙÙ ÙÙÙØ© اÙعطÙØ© Ù٠اÙأسبÙع ÙÙبÙتÙ٠ب٠تارÙÙÙ ÙرشÙÙ ÙازÙاجÙÙ ÙØ£ÙÙادÙ٠اÙÙطاعا Ø¥Ù٠ربÙÙ ÙتبتÙا Ø¥ÙÙÙ , Ø­ÙØ« ÙÙÙطع اÙÙسرÙÙÙ Ù٠أÙ٠اÙغÙÙØ© Ù٠تÙ٠اÙÙÙÙØ© Ø¥Ù٠اÙÙÙÙ ÙاÙباط٠ÙÙا ÙÙاÙÙ٠إÙا Ùع Ùرب اÙÙجر ÙÙا ÙستÙÙظÙ٠إÙا Ùع حر اÙØ´Ùس ÙÙا صÙاة ÙÙا Ø°Ùر اÙÙÙ .

ÙÙب٠أ٠ÙÙاÙااÙÙبÙغÙÙ ÙÙÙØ© اعتÙاÙÙÙ Ù٠اÙÙسجد ÙÙÙ٠احد ÙÙ Ù٠اÙØ£ÙÙÙØ© ÙÙعطÙÙÙ ÙÙØ°ÙرÙ٠بÙاجبÙÙ ØÙÙØ·Ùب ÙÙÙ٠أ٠Ùضح٠Ù٠سبÙ٠اÙÙ٠ببعض Ø£ÙÙاتÙÙ ØÙØ°Ù٠با٠ÙسجÙ٠اسÙاء ÙÙ ÙÙ ÙÙائ٠اÙخارجÙÙ Ù٠سبÙ٠اÙÙÙ ÙدعÙØ© اÙغاÙÙÙÙ ÙاÙÙعرضÙ٠ع٠ذÙر اÙÙÙÙطاعت٠Ùطاعة رسÙÙÙ ØÙع٠اÙÙ٠تعاÙ٠ا٠ÙÙدÙÙ٠عÙ٠أÙدÙÙÙ ØÙÙÙ ÙÙ Ø°ÙÙ ÙÙظرÙ٠اÙÙ ÙÙ٠اÙرسÙ٠صÙ٠اÙÙ٠عÙÙÙ ÙسÙÙ Ùا٠ÙÙد٠اÙÙ٠ب٠رجÙا Ùاحد اخÙر ÙÙ Ø­Ùر اÙÙع٠)

Ùبعد صÙاة اÙصبح ÙÙÙ٠احدÙÙ ÙÙ Ø°Ù٠اÙÙÙاءة ÙØ·Ù٠اÙÙÙارسة ÙÙثرة اÙعÙÙ ÙÙ Ø­Ù٠اÙدعÙØ© ÙÙتÙÙÙ Ù٠اÙخارجÙÙ ÙÙ٠سجÙ٠اسÙاءÙÙ ÙÙخرÙج بحسب ÙراغÙÙ ØاذÙÙÙÙ ÙÙ Ùسج٠ÙخرÙج ÙÙÙ ØÙÙÙÙÙ ÙاÙثر ØÙÙسÙÙÙ Ùذ٠اÙÙÙÙØ© اÙت٠تÙÙ٠عÙ٠اÙخارجÙÙ ((ÙداÙات )) ÙÙعÙاÙا صد٠اÙÙÙØ© ÙاÙتÙÙÙد بآداب اÙدعÙØ© ÙاÙسÙر ÙاÙا ÙاÙØ© Ù٠اÙÙسجد Ùحس٠اÙصحبة ÙÙÙا٠اÙطاعة ÙاÙÙر اÙجÙاعة Ù٠اÙخرÙج اÙ٠اÙعÙدة Ùبعد Ùراغ اÙÙرشد ÙÙ ÙÙÙت٠تجتÙع Ù٠جÙاعة بأÙÙرÙا ØÙÙÙصÙÙ٠باصبر ÙاÙطاعة ÙصÙاح اÙÙÙØ©ØØ«Ù ÙجÙع ÙÙÙتÙÙ ÙÙÙÙ ØÙÙÙ ÙÙÙØ© برÙØ© Ùا ÙÙÙØ© Ùا٠ØÙØ°ÙÙ ÙزÙادتÙا ÙÙÙØ© ÙÙÙتÙا ØØ«Ù ÙعÙ٠أثÙا٠ÙÙÙÙ ÙتحضÙر Ùسائ٠اÙسÙر ÙÙخرÙج حت٠اذا رÙب٠ا Ùا Ùر ÙبÙÙÙ Ù٠سÙرÙÙ ÙÙ Ùراءة اÙادعÙØ© اÙÙاردة Ù٠اÙسÙر ØÙÙ٠تعÙ٠اÙÙسÙر Ù٠اÙÙرآ٠اÙÙرÙÙ ÙاحادÙØ« اÙاداب ÙاÙا Ø®Ùا٠ØÙاذا اÙتÙ٠اÙ٠اÙÙرÙØ© ا٠اÙÙدÙÙØ© اÙÙÙصÙد اÙÙا ÙسجدÙا ÙدخÙÙÙ Ø

Ùبعد صÙاة تحÙØ© اÙÙسجد اجتÙعÙا ÙÙØ´Ùر٠Ù٠شأ٠ترتÙب اÙعÙ٠اÙعدÙÙ , ÙتÙزÙع٠عÙ٠اÙاربع ÙاÙعشرÙ٠ساعة اÙÙÙبÙØ© , ا٠Ù٠ساعتÙ٠تÙ٠اÙÙ ÙØ«ÙÙا Ù٠اÙغد . ÙÙشتÙ٠اÙعÙ٠عÙÙ Ùا ÙÙÙ :
1- اعداد اÙطعا٠:
ÙÙÙ ÙÙÙ٠ب٠ÙÙÙÙ ÙÙعÙÙÙÙ Ù٠اثÙÙ٠ا٠ثÙاثة ÙÙÙÙ .
2- تحدÙد اÙÙÙت :
تحدÙد ÙÙت ÙزÙارة اÙا٠اÙÙسجد ÙÙرÙز اÙشرطة ÙاÙÙر اÙÙدÙÙØ© , ا٠عÙدة اÙح٠ا٠شÙØ® اÙÙرÙØ© , ÙتÙÙÙØ° Ø°ÙÙ ÙÙ ÙÙت٠اÙÙحدد ÙÙ , ÙØ°Ù٠تأÙÙÙا ÙÙÙÙÙب Ùابعادا ÙÙرÙبة , Ùاداء ÙÙاجب احترا٠اÙÙسؤÙÙÙÙ .


اب٠بÙر جابر اÙجزائر٠اÙØ´ÙØ®
بس٠اÙÙ٠اÙرحÙ٠اÙرحÙÙ
ÙÙدÙØ©
اÙØ­Ùد ÙÙ٠رب اÙعاÙÙÙÙ , ÙاÙعاÙبة ÙÙÙتÙÙÙ , ÙÙا عدÙا٠إÙا عÙ٠اÙظاÙÙÙÙ , ÙاÙصÙاة ÙاÙسÙا٠عÙ٠خات٠اÙØ£ÙبÙاء ÙاÙÙرسÙÙÙ ÙØ­Ùد سÙد بÙ٠آد٠أجÙعÙÙ . ÙØ¢Ù٠اÙطاÙرÙÙ , Ùصحابت٠, ÙÙ٠تبعÙ٠بإحسا٠إÙÙ ÙÙ٠اÙدÙÙ . Ùبعد :-

ÙÙد Ùثر ÙÙ Ùذ٠اÙØ£Ùا٠اÙÙÙا٠عÙ٠جÙاعة اÙتبÙÙغ Ùدحا ÙÙدحا , اÙØ£Ùر اÙذ٠تبÙبÙت Ù٠اÙØ£ÙÙار . Ù٠اج٠Ùذا Ùتبت Ùذ٠اÙرساÙØ© اعذارا ÙاÙذارا ....ÙØ¥Ù٠اÙÙ٠ترجع اÙØ£ÙÙر .

Ùشأة جÙاعة اÙتبÙÙغ
بدÙÙ٠عاصÙØ© اÙÙÙد ,ÙÙ٠اÙعÙد اÙثاÙØ« عشر ÙÙ Ùجرة سÙد اÙبشر , Ùشأت جÙاعة اÙتبÙÙغ بعÙ٠اÙÙ٠تعاÙÙ ÙتÙسÙر عÙÙ Ùد اÙØ´ÙØ® اÙÙاس ب٠ÙØ­Ùد ب٠إسÙاعÙ٠اÙÙاÙدÙÙÙ٠غÙر اÙÙÙ ÙÙا ÙÙÙ , ÙرحÙÙا ÙØ¥Ùا٠. Ø¢ÙÙÙ


اÙحا٠اÙداعÙØ© Ø¥Ù٠إÙشاء جÙاعة اÙتبÙÙغ


Ø£Ù ÙÙ٠عÙا ذ٠با٠Ùحا٠, ذات أثر ÙÙ ÙÙع أ٠ضر , ظرÙÙا ÙÙÙابسات تستدع٠ÙجÙد٠ÙظÙÙر٠, ÙÙا٠ذÙÙ Ùا ح٠بأÙØ© اÙإسÙا٠Ù٠اغÙب دÙارÙا Ù٠جÙÙ ÙÙس٠, ÙÙساد Ùشر .
اÙØ£Ùر اÙذ٠أصبحت تحاÙ٠اÙجاÙÙÙØ© اÙØ£ÙÙÙ ÙحاÙاة , تÙاد أ٠تÙÙ٠تاÙØ© ÙÙ ÙØ«Ùر Ù٠اÙبÙاد Ø£ÙÙا Ùساد Ù٠اÙعÙÙدة , جÙ٠باÙعبادة , ضÙا٠Ù٠اÙعÙÙÙ ÙÙرض Ù٠اÙÙÙÙس , Ù٠اÙبÙاد اÙإسÙاÙÙØ© عاÙØ© , ÙÙ٠اÙÙÙد خاصة Ø­ÙØ« اخذ اÙÙسÙÙÙÙ ÙعÙدÙÙ , ÙÙا أصابÙÙ Ù٠اÙجÙ٠باÙإسÙا٠Ùشرائع٠إÙ٠اÙÙØ«ÙÙØ© اÙÙÙد ÙÙÙØ© .


ÙÙÙ Ùذ٠اÙظرÙ٠اÙحاÙÙØ© Ùشأت جÙاعة اÙتبÙÙغ رجاء أ٠تÙÙØ° Ù٠شاء اÙÙ٠أÙÙØ°Ù , Ù٠اÙجÙ٠باÙإسÙا٠ÙاÙبعد ع٠شرائع٠ÙÙعÙÙ ÙÙعÙÙ ÙÙÙج٠, ÙÙÙÙÙ ÙÙسعد , إذ Ùا Ùجاة ÙÙا Ø¥ÙÙا٠ÙÙا إسعاد بغÙر اÙعÙ٠باÙإسÙا٠ÙاÙعÙ٠بشرائع٠ظاÙرا ÙباطÙا ,


ÙسÙÙØ© جÙاعة اÙتبÙÙغ ÙÙ ÙداÙØ© اÙضÙاÙ
Ùظرا Ø£ÙÙ Ùا بد ÙÙ٠أراد Ø£Ù ÙÙÙØ° غرÙÙا , Ø£Ù ÙÙج٠Ùتعرضا ÙÙÙÙÙ ÙÙ ÙسÙÙØ© صاÙحة , تÙÙÙ٠بإذ٠اÙÙ٠تعاÙÙ Ù٠إÙÙاذ Ù٠أراد Ø¥ÙÙاذ٠Ù٠اÙغر٠أ٠اÙجاء Ù٠أراد Ùجات٠ÙÙ ÙÙÙت٠. Ùإذا Ùا٠اÙØ£Ùر ÙØ°ÙÙ , ÙÙا ÙÙ ÙسÙÙØ© جÙاعة اÙتبÙÙغ ÙÙØ¥ÙÙاذ اÙÙØ·ÙÙب ÙÙ Ùسط ج٠أÙÙ٠غرÙ٠أ٠ÙÙÙÙ Ø.
Ùب٠أ٠Ùعرض ÙÙÙسÙÙØ© باÙØ°Ùر ÙاÙبÙا٠. Ùحس٠أ٠ÙÙÙÙ Ùظرة عÙ٠اÙÙجتÙع اÙإسÙاÙÙ Ù٠دÙار٠ÙحاÙÙ ÙتشابÙØ© شرÙا Ùغربا , ÙØ´ÙاÙا ÙجÙÙبا , Ø£ÙÙا ÙبÙر تعبد , أعÙاد جاÙÙÙØ© تÙا٠, Ùس٠عا٠بتر٠اÙÙرائض ÙاÙسÙÙ ÙغشÙا٠اÙÙحار٠ÙاÙÙآث٠.


Ø£Ùا اÙآداب اÙإسÙاÙÙØ© ÙاÙأخÙا٠, ÙØ¥ÙÙا تÙجد Ùع تر٠اÙصÙاة ÙاÙاÙغÙاس Ù٠اÙØ´ÙÙات , ÙاÙجÙ٠باÙÙرائض ÙاÙÙاجبات , اÙ٠تدخ٠اÙÙسجد Ù٠اÙØ­Ùاضر ÙÙا تجد Ø¥Ùا طاعÙا Ù٠اÙس٠Ùد ÙÙظت٠اÙØ­Ùاة ,
ÙØ£ÙÙ ÙسÙÙ٠اÙبÙد Ø Ø§ÙÙÙ Ù٠اÙÙÙاÙÙ ÙاÙÙÙاÙÙ ÙاÙأسÙا٠ÙÙجاÙس اÙباط٠ÙÙÙاعد اÙسÙØ¡ ÙضحÙÙÙ ÙÙسخرÙÙ ÙØ£ÙÙÙ Ùا ÙؤÙÙÙÙ .


ÙÙ Ùذا اÙÙجتÙع اÙذ٠تسÙد٠اÙغÙÙØ© ÙÙتحÙÙ ÙÙ٠اÙجÙÙ Ùتستبد ب٠اÙØ£ÙÙاء Ùتعر٠ÙÙ٠اÙØ´ÙÙات , عÙÙ Ùؤسس جÙاعة اÙتبÙÙغ ÙÙ٠اÙØ´ÙØ® ÙØ­Ùد اÙÙاس باÙذات Ø£Ù Ùبحث ع٠ÙسÙÙØ© ÙÙائÙØ© ÙÙÙضع اÙخطÙر تÙÙÙÙ Ù٠إÙÙاذ غرÙ٠اÙجÙÙ ÙاÙظÙÙ ÙاÙÙس٠ÙاÙشر٠, ÙÙدا٠رب٠عز Ùج٠إÙÙ ÙسÙÙØ© ÙاÙعة Ùاجحة , ÙØ£ÙÙØ° اÙÙ٠تعاÙ٠بÙا Ø®ÙÙا Ùا ÙحصÙ٠عددا , Ø£ÙÙØ°ÙÙ Ù٠ضع٠اÙØ¥ÙÙا٠إÙÙ ÙÙت٠, ÙÙ٠ظÙÙØ© اÙجÙ٠باÙإسÙا٠إÙÙ ÙÙر ÙعرÙت٠, ÙÙ٠ضÙاع اÙغÙÙØ© Ø¥Ù٠حصاÙØ© اÙØ°Ùر , ÙÙ٠اÙÙسÙÙ ÙاÙعصÙا٠إÙ٠طاعة اÙرحÙÙ ,
ÙاÙآ٠إÙ٠بÙا٠ÙسÙÙØ© جÙاعة اÙتبÙÙغ اÙت٠Ùد٠اÙÙ٠تعاÙ٠بÙا عبد٠ÙØ­Ùد اÙÙاس رحÙ٠اÙÙ٠تعاÙ٠إÙÙ ÙضعÙا ÙÙÙÙÙ ÙÙعÙ٠بÙا , ÙØ£Ùتجت اÙØ®Ùر اÙÙØ«Ùر , ÙÙاÙÙ Ø°Ù ÙتÙØ«ÙØ© ÙÙ ÙÙÙج تربÙÙ Ø­ÙÙÙ ÙÙ Ùر Ù٠اÙÙÙاÙج اÙتربÙÙØ© ÙظÙر٠, ÙØ°ÙÙ Ùاختصار٠ÙØ´ÙÙÙÙ , اÙÙ ÙÙÙج عجب إذ Ù٠تتجاÙز ÙÙاد٠اÙست ,
ÙÙاد تسÙ٠باÙصÙات اÙست ÙÙÙ :
1- تحÙÙÙ Ø´Ùادة Ø£Ù Ùا اÙ٠إÙا اÙÙÙ , ÙØ£Ù ÙØ­Ùدا رسÙ٠اÙÙÙ .
ÙØ°Ù٠بعبادة اÙÙ٠تعاÙÙ Ùحد٠بÙا جاء ب٠رسÙ٠اÙÙ٠صÙ٠اÙÙ٠عÙÙÙ ÙسÙÙ Ù٠أÙÙاع اÙعبادات ÙضرÙب اÙطاعات ÙاÙÙربات .
2- اÙصÙاة ذات اÙخشÙع ÙاÙخضÙع .
أ٠إÙاÙØ© اÙصÙاة , بأدائÙا ÙستÙÙاة اÙأرÙا٠ÙاÙÙاجبات , ÙاÙتأÙÙد عÙ٠اÙخشÙع ÙÙÙا إذ Ù٠رÙØ­Ùا اÙØ°Ù Ùا تثÙر Ùا شرعت ÙÙ Ù٠اÙÙÙ٠ع٠اÙÙحشاء ÙاÙÙÙÙر Ø¥Ùا ب٠.
ÙÙعÙ٠با٠اÙثر اÙÙصÙÙÙ Ùا ÙÙتÙ٠صÙاتÙ٠ع٠اÙÙحشاء ÙاÙÙÙÙر ÙÙÙدÙا اÙخشÙع ÙاÙخضÙع ÙÙÙا ÙÙ٠تعاÙÙ .
3- اÙعÙÙ Ùع اÙØ°Ùر :
أ٠تعÙ٠اÙضرÙر٠Ù٠اÙعÙÙ ÙاÙعÙ٠ب٠, ÙÙ٠اÙÙراد ÙÙ ÙÙÙØ© اÙØ°Ùر , أ٠اÙعÙ٠باÙعÙÙ Ø°Ùر , ÙاÙعÙ٠بدÙ٠عÙ٠إعراض ÙÙسÙا٠, ÙاÙعÙاذ باÙÙÙ Ù٠عÙÙ Ùا ÙÙÙع , ÙدعÙØ© Ùا Ùستجاب ÙÙا .


4- Ø¥Ùرا٠اÙÙسÙÙ Ùحس٠اÙØ®ÙÙ :
ÙاÙÙراد ب٠رد اعتبار اÙÙسÙ٠اÙØ°Ù ÙÙد ÙÙØ° زÙÙ Ø·ÙÙÙ Ø­ÙØ« اصبح عدÙا ÙأخÙ٠اÙÙسÙÙ Ùضرب جسÙÙ ÙÙزÙ٠رÙØ­Ù ÙÙسÙب ÙاÙÙ ÙÙÙتÙ٠عرض٠ÙÙزÙ٠بأÙÙ Ùأخت٠ÙعÙت٠ÙخاÙت٠ÙÙ٠دÙار اÙÙسÙÙÙÙ ,

إ٠إÙرا٠اÙÙسÙ٠احتراÙÙ ÙتÙدÙر٠ÙØ°Ù٠بÙ٠اÙأذ٠عÙÙ , Ùإسداء اÙجÙÙÙ Ù٠حدÙد اÙÙسع ÙاÙطاÙØ© اÙبشرÙØ© .
ÙÙد ÙÙد Ùذا اÙÙسÙÙÙÙ ÙÙØ° عصÙر عدÙدة Ø¥Ùا Ùا ÙÙ ÙÙدر , ÙاÙÙادر Ùا Ø­ÙÙ ÙÙ .
5- تصحÙØ­ اÙÙÙØ© :
ÙاÙÙراد بذÙ٠أ٠ÙÙÙ٠اÙÙسÙ٠بعÙÙÙ ÙÙÙ Ùج٠اÙÙ٠تعاÙÙ ÙÙا ÙعتÙد ÙÙا ÙÙÙÙ ÙÙا ÙعÙ٠إÙا طاÙبا بذÙÙ Ùرضاة اÙÙ٠تعاÙÙ , ÙÙ٠اÙإخÙاص اÙذ٠جاء ب٠اÙÙتاب ÙÙررت٠اÙسÙØ© .
6- اÙدعÙØ© Ø¥Ù٠اÙÙ٠تعاÙÙ ÙاÙخرÙج Ù٠سبÙÙÙا ÙÙ٠سبÙ٠اÙÙ٠عز Ùج٠.
أ٠اÙÙراد Ù٠اÙدعÙØ© Ø¥Ù٠اÙÙ٠تعاÙÙ , دعÙØ© اÙÙاس Ø¥Ù٠اÙØ¥ÙÙا٠باÙÙÙ ÙاÙعÙ٠بطاعت٠Ùطاعة رسÙÙ٠اÙÙبÙÙØ© Ù٠اÙÙتاب ÙاÙسÙØ© ÙÙÙÙ٠اÙعبد ÙÙسعد Ù٠اÙØ­ÙاتÙÙ .


ÙÙÙÙØ© استعÙا٠اÙÙبÙغÙÙ ÙسÙÙتÙ٠اÙدعÙÙØ©
اÙÙ٠بعد Ùضع تÙ٠اÙÙسÙÙØ© ÙاÙتأÙد Ù٠صÙاحÙتÙا ÙاÙتحÙÙ Ù٠جدÙاÙا ÙÙÙعÙا , بحثÙا ع٠طرÙÙ ÙاستعÙاÙÙا ÙÙÙÙÙØ© تÙÙÙØ°Ùا ÙÙخرÙج بÙا ÙÙ Ø­Ùز اÙعÙ٠اÙÙظر٠إÙ٠اÙتطبÙ٠اÙعÙÙÙ , ÙاÙتدÙا بتÙÙÙÙ Ù٠اÙÙ٠تعاÙ٠إÙ٠اÙطرÙ٠اÙآت٠اÙÙتÙØ«Ù ÙÙÙا دÙ٠باÙأرÙا٠اÙتاÙÙØ© :
1- اÙÙسجد ÙÙ٠اÙÙÙØ·Ù٠اÙØ£ÙÙ ÙÙدعÙØ© .
اÙÙ٠اÙتثاÙا بسÙد اÙدعاة ÙØ£ÙاÙÙÙ ÙØ­Ùد صÙ٠اÙÙ٠عÙÙÙ ÙسÙ٠اÙØ°Ù Ùا Ùز٠بدÙار بÙ٠عÙ٠بÙباء حت٠بÙÙ ÙدعÙت٠Ùسجد Ùباء , ÙÙا أ٠برÙت ÙاÙت٠بح٠أخÙاÙÙ Ù٠بÙ٠اÙÙجار حت٠اختط Ùسجد٠ÙبÙا٠ÙدعÙت٠, اعتÙدÙا , أ٠جÙاعة اÙتبÙÙغ اÙÙسجد ÙÙØ·ÙÙا ÙدعÙتÙÙ ÙÙÙ Ù٠اÙÙسجد Ø¥Ù٠اÙÙسجد , Ù٠اÙÙسجد تخرج ÙتعÙد Ø¥ÙÙÙ ÙأطÙÙÙا عÙ٠اÙÙسجد اÙØ°Ù ÙعدÙÙÙ ÙدعÙتÙÙ ÙÙظ " Ùسجد اÙÙÙر " تÙاؤÙا , ÙÙاÙÙ ÙاÙعا ,

إذ اÙÙساجد Ù٠اÙإسÙا٠ÙÙ Ùحطات اÙÙÙر Ùإشعاعات٠, إذ ÙÙÙا ÙتعÙ٠اÙعÙÙ , ÙتزÙ٠اÙأرÙاح باÙعبادات Ù٠صÙاة ÙØ°Ùر Ùدعاء ÙتÙاÙØ© ÙÙتاب اÙÙ٠عز Ùج٠.
ÙباÙÙساجد تÙتسب اÙآداب , ÙتÙذب اÙأخÙا٠ÙÙا ÙÙح٠ب٠اÙÙسجد Ù٠اÙصÙت Ùحس٠اÙسÙت , ÙØ·Ùارة اÙرÙØ­ ÙÙظاÙØ© اÙØ«Ùب ÙاÙد٠Ùعا .

Ù٠اÙÙسجد ÙجتÙع اÙÙبÙغÙÙ ÙÙÙØ© اÙعطÙØ© Ù٠اÙأسبÙع ÙÙبÙتÙ٠ب٠تارÙÙÙ ÙرشÙÙ ÙازÙاجÙÙ ÙØ£ÙÙادÙ٠اÙÙطاعا Ø¥Ù٠ربÙÙ ÙتبتÙا Ø¥ÙÙÙ , Ø­ÙØ« ÙÙÙطع اÙÙسرÙÙÙ Ù٠أÙ٠اÙغÙÙØ© Ù٠تÙ٠اÙÙÙÙØ© Ø¥Ù٠اÙÙÙÙ ÙاÙباط٠ÙÙا ÙÙاÙÙ٠إÙا Ùع Ùرب اÙÙجر ÙÙا ÙستÙÙظÙ٠إÙا Ùع حر اÙØ´Ùس ÙÙا صÙاة ÙÙا Ø°Ùر اÙÙÙ .

ÙÙب٠أ٠ÙÙاÙااÙÙبÙغÙÙ ÙÙÙØ© اعتÙاÙÙÙ Ù٠اÙÙسجد ÙÙÙ٠احد ÙÙ Ù٠اÙØ£ÙÙÙØ© ÙÙعطÙÙÙ ÙÙØ°ÙرÙ٠بÙاجبÙÙ ØÙÙØ·Ùب ÙÙÙ٠أ٠Ùضح٠Ù٠سبÙ٠اÙÙ٠ببعض Ø£ÙÙاتÙÙ ØÙØ°Ù٠با٠ÙسجÙ٠اسÙاء ÙÙ ÙÙ ÙÙائ٠اÙخارجÙÙ Ù٠سبÙ٠اÙÙÙ ÙدعÙØ© اÙغاÙÙÙÙ ÙاÙÙعرضÙ٠ع٠ذÙر اÙÙÙÙطاعت٠Ùطاعة رسÙÙÙ ØÙع٠اÙÙ٠تعاÙ٠ا٠ÙÙدÙÙ٠عÙ٠أÙدÙÙÙ ØÙÙÙ ÙÙ Ø°ÙÙ ÙÙظرÙ٠اÙÙ ÙÙ٠اÙرسÙ٠صÙ٠اÙÙ٠عÙÙÙ ÙسÙÙ Ùا٠ÙÙد٠اÙÙ٠ب٠رجÙا Ùاحد اخÙر ÙÙ Ø­Ùر اÙÙع٠)

Ùبعد صÙاة اÙصبح ÙÙÙ٠احدÙÙ ÙÙ Ø°Ù٠اÙÙÙاءة ÙØ·Ù٠اÙÙÙارسة ÙÙثرة اÙعÙÙ ÙÙ Ø­Ù٠اÙدعÙØ© ÙÙتÙÙÙ Ù٠اÙخارجÙÙ ÙÙ٠سجÙ٠اسÙاءÙÙ ÙÙخرÙج بحسب ÙراغÙÙ ØاذÙÙÙÙ ÙÙ Ùسج٠ÙخرÙج ÙÙÙ ØÙÙÙÙÙ ÙاÙثر ØÙÙسÙÙÙ Ùذ٠اÙÙÙÙØ© اÙت٠تÙÙ٠عÙ٠اÙخارجÙÙ ((ÙداÙات )) ÙÙعÙاÙا صد٠اÙÙÙØ© ÙاÙتÙÙÙد بآداب اÙدعÙØ© ÙاÙسÙر ÙاÙا ÙاÙØ© Ù٠اÙÙسجد Ùحس٠اÙصحبة ÙÙÙا٠اÙطاعة ÙاÙÙر اÙجÙاعة Ù٠اÙخرÙج اÙ٠اÙعÙدة Ùبعد Ùراغ اÙÙرشد ÙÙ ÙÙÙت٠تجتÙع Ù٠جÙاعة بأÙÙرÙا ØÙÙÙصÙÙ٠باصبر ÙاÙطاعة ÙصÙاح اÙÙÙØ©ØØ«Ù ÙجÙع ÙÙÙتÙÙ ÙÙÙÙ ØÙÙÙ ÙÙÙØ© برÙØ© Ùا ÙÙÙØ© Ùا٠ØÙØ°ÙÙ ÙزÙادتÙا ÙÙÙØ© ÙÙÙتÙا ØØ«Ù ÙعÙ٠أثÙا٠ÙÙÙÙ ÙتحضÙر Ùسائ٠اÙسÙر ÙÙخرÙج حت٠اذا رÙب٠ا Ùا Ùر ÙبÙÙÙ Ù٠سÙرÙÙ ÙÙ Ùراءة اÙادعÙØ© اÙÙاردة Ù٠اÙسÙر ØÙÙ٠تعÙ٠اÙÙسÙر Ù٠اÙÙرآ٠اÙÙرÙÙ ÙاحادÙØ« اÙاداب ÙاÙا Ø®Ùا٠ØÙاذا اÙتÙ٠اÙ٠اÙÙرÙØ© ا٠اÙÙدÙÙØ© اÙÙÙصÙد اÙÙا ÙسجدÙا ÙدخÙÙÙ Ø

Ùبعد صÙاة تحÙØ© اÙÙسجد اجتÙعÙا ÙÙØ´Ùر٠Ù٠شأ٠ترتÙب اÙعÙ٠اÙعدÙÙ , ÙتÙزÙع٠عÙ٠اÙاربع ÙاÙعشرÙ٠ساعة اÙÙÙبÙØ© , ا٠Ù٠ساعتÙ٠تÙ٠اÙÙ ÙØ«ÙÙا Ù٠اÙغد . ÙÙشتÙ٠اÙعÙ٠عÙÙ Ùا ÙÙÙ :
1- اعداد اÙطعا٠:
ÙÙÙ ÙÙÙ٠ب٠ÙÙÙÙ ÙÙعÙÙÙÙ Ù٠اثÙÙ٠ا٠ثÙاثة ÙÙÙÙ .
2- تحدÙد اÙÙÙت :
تحدÙد ÙÙت ÙزÙارة اÙا٠اÙÙسجد ÙÙرÙز اÙشرطة ÙاÙÙر اÙÙدÙÙØ© , ا٠عÙدة اÙح٠ا٠شÙØ® اÙÙرÙØ© , ÙتÙÙÙØ° Ø°ÙÙ ÙÙ ÙÙت٠اÙÙحدد ÙÙ , ÙØ°Ù٠تأÙÙÙا ÙÙÙÙÙب Ùابعادا ÙÙرÙبة , Ùاداء ÙÙاجب احترا٠اÙÙسؤÙÙÙÙ .


Collection opensource

comment
Reviews

There are no reviews yet. Be the first one to write a review.
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Community Texts
by حضرت مولانا محمّد فاروق صاحب اترانوی نوّر اللہ مرقدہ
texts
eye 12
favorite 0
comment 0
Community Texts
texts
eye 2,962
favorite 0
comment 0
Community Texts
texts
eye 97
favorite 0
comment 0
Community Arabic Texts
texts
eye 101
favorite 0
comment 0
Community Texts
by كتاب زجر السفهاء عن تمثيل الصحابة والأنبياء
texts
eye 5
favorite 0
comment 0
Community Texts
by allama arshadul qadr
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
Community Texts
by allama arshadul qadri
texts
eye 7
favorite 0
comment 0
Community Texts
by Hazrat Maulana Muhammad Farooq Utranwi(nawwarallahu marqadahu)
texts
eye 23
favorite 0
comment 0
Community Texts
by بسم الله الرحمن الرحيم Mu'assasada Warbaahinta Labeik مؤسسة لبّيك الإعلامية ~Qeebta Luqadaha Iyo Tarjamada~ ~قسم اللغات والترجمة~ ::Waxay Soo Gudbin:: ::تقدم:: Tarjamada Afka Somaliga Ee Isdarka Mu'assasada Almalaaxim الترجمة الصومالية لإصدارمؤسسة الملاحم [Mareekanka Way Joogaan Yamen] [أمريكا في اليمن] Kalimad Uu Soo Jeedin Sheekha كلمة للشيخ Xaarith Bin Gaazi Al-Nadaari حارث بن غازي النضاري -Alaah Dhowro- حفظه الله
texts
eye 91
favorite 0
comment 0
Community Texts
texts
eye 2,748
favorite 0
comment 0